meiwurkers

Namme Funksje
Anneke Hogeveen Klean
Romke Gabe Draaijer Rezjy
Rianne Hogeveen Rezjy
Romke Gabe Draaijer Skript Bewurking
Rianne Hogeveen Skript Bewurking
Ronald van der Veer Oersetting
Rianne Hogeveen Muzyk & Lietteksten
Romke Gabe Draaijer Muzyk & Lietteksten
Anja Wierega Muzyk & Lietteksten
Anita Overal Muzyk & Lietteksten
Ronald van der Veer Muzyk & Lietteksten
Frâns Felkers Technyk
Ronald van der Veer Technyk
Henk van Wieren Technyk
Remko Smids Technyk
Ronald van der Veer Dekor Untwerp
Romke Gabe Draaijer Dekor Untwerp
Rianne Hogeveen Dekor Untwerp
Anja Wierenga Rekwisiten
Siemke Strikwerda Rekwisiten
De Grimeploech Grime
De Bouploech Dekorbou
Anna-Marie Tinga Produksjelieding
Ronald van der Veer Produksjelieding
Marjan Koldijk Produksjelieding
Toanielferiening Advendo Produksje
Anna-Marie Tinga Organisaasje
Ronald van der Veer Organisaasje
Marjan Koldijk Organisaasje
Anja Wierenga Organisaasje
Bouwe van der Veer Organisaasje
Majan Koldijk Stipers
Marjan Koldijk Koördinaasje Skoallen
Marjan Koldijk PR Kommisje
Anna-Marie Tinga PR Kommisje
Hans de Vries PR Kommisje
Gerrit Wierenga Deikommisje
Ronald Janse Deikommisje
Marian van Bijleveld Deikommisje
Hans de Vries Deikommisje
Studio Smids Foarmjouwing
De Boekemerk Winsum
De ranjaskinkers
De Piten
De EHBU-ers
Siep en Wietske
MFS De Helling