2008 - De Gouden Spegel fan Pierewiet

Spilers

Hans de Vries - Pierewiet
Saakje Namminga - Frou Marra
Aly Louwsma - Prinses Janneke
Epke Veldman - Kok Bollebok
Hanny Rondaan - Tryn
Minke Riewald - Maaike
Jillert Koning - Douwe Dmke
Gr Pruiksma - Frelle Marthe
Aukje van der Veer - Keninginne Leonora
Derk Smids - Graaf Boaris
Ronald van der Veer - Prins Pier
Vera de Vries - Diabola
Henk de Vries - Bakker Blomswiet
Durkje Bolhuis - Stjerreljocht
Ronald Janse - Lakei Kasimir