2017 - Jaap en de Selfkickerkat

Meiwurkers

Namme Funksje
Tjerk Kooistra Rezjy en Tekst
Anke Boersma Rezjy-assistinsje & goreografy
Annemiek Schuurman Kost˙ms
Gerry Smids Kost˙ms
Anja Wierenga Rekwisieten
Betty van der Berg Ynstekster
Studio Smids Projeksjes
Remko Smids Projeksjes
Frans Felkers Technyk
Remko Smids Technyk
Ronald van der Veer Technyk
Marjan Koldijk Produksjelieding
It Sminkteam Grime
Ronald van der Veer Dek˘rűntwerp
Remko Smids Dek˘rűntwerp
Studio Smids Dek˘rűntwerp
De Bouploech Dek˘rbou
Marjan Koldijk Publisiteit
Hans de Vries Publisiteit
Wybo Smids Foarmjouwing & Webside
Gerrit Wierenga Deifoarsitter
Marian van Bijleveld Deikommisje
Hans de Vries Deikommisje
Ronald Janse Deikommisje
Gerrit en Sietske Wierenga Kaartferkeap
Marjan Koldijk Kommisje Skoallen
Toanielferiening Advendo Produksje
E.H.B.O. 'ers Mei tank oan
M.F.C. De Helling Mei tank oan
Siep en Wietske Mei tank oan
De Piten Mei tank oan
De Ranjaskinkers Mei tank oan