2014 - LEGO

Meiwurkers

Namme Funksje
Tjerk Kooistra Rezjy en Tekst
John Boonstra Muzyk
Menzo Rohn Muzyk
Marjan Koldijk Produksjelieding
Fideo Remko Smids
Anneke Hogeveen Kostuuműntwerp
Ronald van der Veer Dekôrűntwerp
Remko Smids Tecnyk
Ronald van der Veer Technyk
Frans Felkers Technyk
Ronald van der Veer Dekôrbou
Frans Felkers Dekôrbou
Bouwe van der Veer Dekôrbou
Wiebe Haagsma Dekôrbou
Lolke van der Heide Dekôrbou
Derk Smids Dekôrbou
Jent Louwsma Dekôrbou
Yolande Lanting Grime
Yke Tjalsma Grime
Cockey Siderius Grime
Wilma Kamporst Grime
Marjan Koldijk Stiperskommisje
Epke Veldman Stiperskommisje
Wybo Smids Foarmjouwing & Webside
Toanielferiening Advendo Produksje