2014 - LEGO

Meiwurkers

Namme Funksje
Tjerk Kooistra Rezjy en Tekst
John Boonstra Muzyk
Menzo Rohn Muzyk
Marjan Koldijk Produksjelieding
Fideo Remko Smids
Anneke Hogeveen Kostuuműntwerp
Ronald van der Veer Dek˘rűntwerp
Remko Smids Tecnyk
Ronald van der Veer Technyk
Frans Felkers Technyk
Ronald van der Veer Dek˘rbou
Frans Felkers Dek˘rbou
Bouwe van der Veer Dek˘rbou
Wiebe Haagsma Dek˘rbou
Lolke van der Heide Dek˘rbou
Derk Smids Dek˘rbou
Jent Louwsma Dek˘rbou
Yolande Lanting Grime
Yke Tjalsma Grime
Cockey Siderius Grime
Wilma Kamporst Grime
Marjan Koldijk Stiperskommisje
Epke Veldman Stiperskommisje
Wybo Smids Foarmjouwing & Webside
Toanielferiening Advendo Produksje