meiwurkers

Bewurking, tekst en lietteksten: Ronald van der Veer

Skriptûntwikkeling: Rianne Hogeveen en Sjoerd Blom, Ronald van der Veer

Rezjy: Rianne Hogeveen en Sjoerd Blom

Spilers: Jan de Haan, Siebo Boersma, Jelmer Hankel, Willem Reitsma, Mayte Veenstra, Tara de Puijsselaar, Haye Postma, Jelle Wierenga, Anja Wierenga, Anita Overal, Aly Zijlstra, Vera de Vries, Lucinda Weijer, Tiede Hellinga en Brecht Wierenga

Koreografy: Siebo Boersma

Technyk: Frâns Felkers, Ronald van der Veer

Dekorûntwerp: Ronald van der Veer, Rianne Hogeveen, Sjoerd Blom

Klean: Anneke Hogeveen

Rekwisiten: Helena van der Wal en Siemke Strikwerda

Grime: de grimeploech û.l.f. Akkeriem Zijlstra

Dekorbou: de bouploech en de Ploech fan Tsien

Skilderwurk: Wiebe Slager

Produksjelieding: Marjan Koldijk, Anna-Marie Tinga, Ronald van der Veer

Produksje: Toanielferieniging Advendo

Organisaasje: Marian van Bijleveld, Anja Wierenga, Marjan Koldijk, Ronald van der Veer, Bouwe van der Veer, Anna-Marie Tinga

Stipers: Marjan Koldijk

Koördinaasje skoallen: Marjan Koldijk

PR kommisje: Hans de Vries, Anna-Marie Tinga, Marjan Koldijk

Meiwurkers foarstellings: Marian van Bijleveld, Hans de Vries, Ronald Janse en Rikst Visser

Kaartferkeap: Gerrit en Sietske Wierenga

Foarmjouwing: Studio Smids

Mei tank oan: De ranjaskinkers, EHBU-ers, Siep en Wietske, MFS De Helling en eltsenien dy’t op hokker wize ek in bydrage levere hat oan dit Mearke