meiwurkers

Bewurking: Gerwin de Vries, Jelke Rijpma en Janine Brogt
Oersetting: Peter Sijbenga
Lietteksten: Anja Wierenga, Jelke Rijpma en Gerwin de Vries
Taalkorreksje: Ronald van der Veer, Anja Wierenga en Tryntsje van der Zee
Rezjy: Gerwin de Vries en Jelke Rijpma

Spilers: Jelmer Hankel, Willem Reitsma, Berber Rob, Tara de Puijsselaar, Jelle Wierenga, Vera de Vries, Lucinda Weijer, Tiede Hellinga en Anja Wierenga

Koreografy: Siebo Boersma

Technyk: Frâns Felkers, Ronald van der Veer en Bas Meekhof

Dekor ûntwerp: Ronald van der Veer, Gerwin de Vries en Jelke Rypma

Klean: Anneke Hogeveen

Rekwisiten: Helena van der Wal en Rianne Speerstra

Grime: de grimeploech û.l.f. Akkeriem Zijlstra

Dekorbou: de bouploech en de Ploech fan Tsien

Skilderwurk: Wiebe Slager en Jan Stropsma

Produksje: Toanielferiening Advendo

Mearke organisaasje: Marian van Bijleveld, Anja Wierenga, Marjan Koldijk, Ronald van der Veer, Nienke Bouma, Rianne Speerstra en Jildou Grovenstein

Stipers: Marjan Koldijk, Jildou Grovenstein en Nienke Bouma

Koördinaasje skoallen: Marjan Koldijk

PR kommisje: Hans de Vries en Marjan Koldijk

Fotografy: Klaas Tolsma

Meiwurkers foarstellings: Marian van Bijleveld, Hans de Vries, Helena van der Wal en Rikst Visser

Kaartferkeap:  Marjan Koldijk, Gerrit Wierenga en Sietske Wierenga

Foarmjouwing: Studio Smids

Mei tank oan: De ranjaskinkers, EHBU-ers, Siep en Wietske, MFS De Helling en eltsenien dy’t op hokker wize ek in bydrage levere hat oan dit Mearke