It Mearke Winsum spilet yn 2021 De Lytse Kaptein!

Moandei 30 augustus

Yn Winsum binne wy los! De earste gearkomste oer it Mearke fan 2021 hat west en we binne starten mei de tariedings foar it Mearke “De Lytse Kaptein”. Sa as bekind koe it Mearke ferline jier net troch gean troch Koroana. Wy witten fansels net krekt hoe as it yn ‘e hjerst komt mei Koroana, dat wit noch net ien, mar wy wolle spylje!

It Mearke sil dit jier wêze fan 21 novimber oant’e mei 28 novimber. Dus set dit mar alfêst yn’e aginda. Mear ynformaasje folget noch fansels. Mar wy wolle jimme NO witte litte dat sa as it no stiet it Mearke yn 2021 plakfine sil. Wy hawwe der wer nocht oan!

Dit jier binne de foarstellingen op:

21 novimber 15.00 oere Premjêre (Iepenbiere foarstelling).
23, 24, 25 en 26 novimber (Skoallefoarstellingen)
26, 27 en 28 novimber (Iepenbiere foarstellingen)

« werom