2008 - De Gouden Spegel fan Pierewiet

De gouden spegel fan Pierewyt is it ferhaal fan 'tovermantsje' Pierewyt en de keninklike famylje fan it lân Pomarion mei har personiel. Mar it is ek de twastriid tusken goed en kwea troch de feeën Stjerreljocht en Diabola dy't in wichtige rol hawwe yn de skiednis en takomst fan it keninkryk. En net te ferjitten, it ferhaal
fan kok Bollebok en syn ûnneifolgbere skriuwtalint. De gouden spegel fan Pierewyt is in mearke foar jong en âld. In mearke út de
âlde tradysje, stutsen yn in nagelnij en hjoeddeisk jaske.