2011 - De Jiskebakky's

De Jiskebakky's is in mearke en in miausical oer strjittekatten: oer Jiskebakky's. 
Der is in probleem op strjitte. Alle manljuskatten, de katers binne oppakt troch de gemene Siperske kat POES-UP.  Sy wol dat der allinne Siperske katten oerbliuwe.

Under lieding fan heldinne-kat EMPEE geane de Jiskebakky's op syk nei de katers ûnder wa  EMPEES freontsje. Mei in hiele omwei komme se wol heel ticht by de katers.  
Mar hoe kinne se dy befrije?   

Krije se it foarelkoar om de katers te befrijen en trout EMPEE har freontsje Felix?

We sjogge it yn de Miausical Jiskebakky's!