2022 - De Grutte Showman

De Grutte Showman
Woansdei 26 july

Begjintiid Freed-te-jûn 20.30!
Freed 25 novimber
Noch efkes in herinnering! Jûn begjint it om 20.30 oere ipf 20.00!   


Kom net op de bonnefooi!
Snein 20 novimber
It sit hjoed bommetje fol, dus as jo net reservearre hawwe hat it gjin sin om nei MFC De Helling te kommen. Helaas, mar mochten jo per see noch wolle, dan Snein 27 novimber 11.00 oere binne der noch wat plakken!


Ek Freed-te-jûn 25 novimber útferkocht!
Tiisdei 15 novimber
Der binne no allinnich noch kaarten foar snein 27 novimber om 11.00 oere. 


EXTRA Foarstelling! Snein 27 novimber 11.00 oere
Moandei 14 novimber
Bêste minsken, wy hawwe in extra foarstelling ynlast op snein 27 novimber om 11.00 oere. Dêr kinne fanôf no ek kaarten foar besteld wurde! Graach sjogge wy jimme dan.


Sneon 26 novimber ek útferkocht!
Freed 11 novimber
Ek de foarstelling fan Sneon 26 novimber is útferkocht! Foar de freed-te-jûn noch wol kaarten, mar ek net it measte mear! Dus wolle jo der noch hinne? Dan mar rap bestelle.


Snein 27 novimber ek útferkocht!
Freed 11 novimber
Ek de 2e snein-te-middei is útferkocht. Foar sneon-te-jûn ek noch mar in pear kaarten!  


Snein 20 novimber premjêre útferkocht!
Tongersdei 10 novimber
Foar de premjêre kinne gjin kaarten mear besteld wurde. De oare foarstellings geane ek hurd, dus wêz der by!  


De Grutte Showman makkest mei syn allen - Skille 8
Tongersdei 10 novimber

Start kaartferkeap 1 novimber!!
Freed 28 oktober
Kaarten foar de foarstelling De Grutte Showman kinne fanôf tiisdei 1 novimber o.s. besteld wurde.


Winsumer Ronald van der Veer skriuwt showmusikal
Freed 28 oktober
In moai stik yn Op e Skille oer "De grutte showman", bewurke foar teater troch Ronald van der Veer en ûnder rezjy fan Sjoerd Blom en Rianne Hogeveen! Ein novimber op de planken yn De Helling Winsum! Data en reservearjen (fanôf 1 novimber) o...

lês fierder


It Mearke yn Winsum spilet De Grutte Showman
Snein 23 oktober