2016 - Grut Ferlet

Grutferlet is in soartefan teaterpretpark foar basisskoallebern dy't dêr op 
skoallereiske geane. Teater, muzyk, spultsjes en snobbersguod steane sintraal.
As de bysûndere juf Elske mei har klasse yn Grutferlet delstrykt wurde de 
mannen fereale en de froulju jaloersk. En dat alles hat grutte gefolgen.
Yn Grutferlet is in live band dy't de muzyk fersoarget.
Grutferlet is in nije musical dy't yn de fierte ynspireard is op Cabaret en de 
Kloklieder fan Nijdaam.