2012 - Shrok

Meiwurkers

Namme Funksje
Tjerk Kooistra Rezjy en Tekst
Tjerk Kooistra Lietteksten
Ronald van der Veer Lietteksten
Douwe de Bildt Voice-over
Sytse Haima Muzyk
Ronald van der Veer Muzyk
Anneke Hogeveen Kostuuműntwerp
Studio Smids Fideo en Animaasje
Remko Smids Fideo en Animaasje
Ronald van der Veer Technyk
Frans Felkers Technyk
Remko Smids Technyk
Ronald van der Veer Dekôr
Frans Felkers Dekôr
Remko Smids Dekôr
Derk Smids Dekôrbou
Bouwe van der Veer Dekôrbou
Lolke van der Heide Dekôrbou
Tonnie de Vries Dekôrbou
Wiebe Haagsma Dekôrbou
Yolande Lanting Grime
Yke Tjalsma Grime
Cockey Siderius Grime
Wilma Kamporst Grime
Afke Heida Grime
Ronald van der Veer Koöordinaasje
Gerrit Wierenga Deifoarsitter
Wybo Smids Foarmjouwing & Webside
Gerrit Wierenga Deikommisje
Ronald Janse Deikommisje
Hans de Vries Deikommisje
Marian van Bijleveld Deikommisje
Marjan Koldijk Kommisje Skoallen
Wybo Smids Publisiteit
Hans de Vries Publisiteit
Gerrit en Sietske Wierenga Kaartferkeap
Klaas Tolsma Fotografy
Klaas Jellesma Fotografy
Tonnie de Vries Parkearen
Emile van Bijleveld Piet
Akke Veldman-Tjalsma Piet
Wybrand van der Werf Piet
Leny Oosterkamp Piet
Willy Rodenhuis EHBO
Alie Stopsma EHBO
Geertje Felkers EHBO
Jan de Groot EHBO
MFC De Helling Mei tank oan
Tsjalling Sietsma Mei tank oan
Pieter Hilverda Mei tank oan
Theunis Bakker Mei tank oan
Siep en Wietske Mei tank oan
Bauke en Djoe de Vries Mei tank oan
Jetty Hilverda Mei tank oan
Joke Bonnema Mei tank oan
Aukje van der Veer Mei tank oan